Payment Regulations

KSGA Legion Warszawa

Regulamin opłat, obowiązujący od  24.08.2021

Decyzją Zarządu:

1. Wszelkie opłaty miesięczne należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubu KSGA Legion Warszawa. Brak opłaty w terminie skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w treningu, aż do czasu uregulowania wszystkich zaległych opłat.

2. Opłaty członkowskie powinny być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy Klubu KSGA Legion Warszawa:

PKO Bank Polski SA 51 1020 1127 0000 1402 0225 9281

tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata. Opłaty nie podlegają zwrotom.

3. Nowowstępujących członków obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 50 zł.

4. Każdy uczestnik zajęć Klubu KSGA Legion Warszawa jest zobowiązany do wnoszenia comiesięcznych składek członkowskich według ilości godzin treningowych grupy:

1-1,5 h godziny zajęć tygodniowo    opłata członkowska   = 160 zł / miesiąc
2-3 h
godzin zajęć tygodniowo         opłata członkowska   = 220 zł / miesiąc
3,5-6 h
godzin zajęć tygodniowo      opłata członkowska   = 260 zł / miesiąc

Wyłączając miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień), podczas których obowiązuje składka podstawowa w wysokości 10 zł za mc.

5. Opłata członkowska stanowi podstawę do bycia członkiem stowarzyszenia KSGA Legion Warszawa.

6. Uwaga: Stowarzyszenie KSGA Legion Warszawa nie sprzedaje usług i w związku z tym nie pobiera opłaty za usługę, opłaty miesięczne stanowią składkę członkowską, przeznaczaną na cele statutowe.

7. Opłata członkowska w Klubie KSGA Legion Warszawa jest stała, jej wysokość nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym oraz od obecności uczestnika na zajęciach. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest tym samym podstawą do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat.

8. Brak terminowego opłacania składek i uiszczania ich we właściwej wysokości – może spowodować skreśleniem dziecka z członkostwa w Klubie.

9. Członkowie zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Zarządu KSGA Legion Warszawa o ewentualnej rezygnacji z członkowstwa w formie pisemnej listownie lub email: info@legion-warszawa.pl. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji, opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Zarząd Klubu Legion Warszawa